green hill

Aim of the SCALE-UP project

Głównym celem projektu SCALE-UP jest dostosowanie, wdrożenie i ewaluacja narzędzi wspierających regionalnych aktorów w eliminowaniu wąskich gardeł w procesie dążącym do pełnego wykorzystania potencjału biogospodarki w ich regionie.

Celami szczegółowymi projektu SCALE-UP są:

  • Zwiększenie zdolności i wiedzy wielopodmiotowych partnerstw w celu przyspieszenia rozwoju rynkowych produktów i usług oraz poprawy penetracji rynku poprzez rozwiązania oparte na zasobach pochodzenia biologicznego (bio-based)
  • Skuteczne wykorzystanie istniejącej wiedzy praktycznej i naukowej
  • Osiągnięcie wysokiego poziomu świadomości i zrozumienia biogospodarki, jej potencjału i wpływu wśród społeczności lokalnych
  • Wzmocnienie współpracy pomiędzy producentami surowców, MŚP, klastrami, podmiotami społecznymi i decydentami politycznymi
  • Promowanie regionalnych, wiejskich, lokalnych/miejskich i konsumenckich przemian w kierunku zrównoważonej, regeneracyjnej, inkluzyjnej i sprawiedliwej gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki we wszystkich regionach Europy

 

Rada Doradcza SCALE-UP

 

Tatjana Batas - Mozaik Business Consultancy

Tatjana Batas to niezależna konsultantka biznesowa, coach i projektantka. Świadczy usługi doradcze dla inicjatyw sektorowych i wieloaktorowych w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i bioekonomii na poziomie regionalnym i europejskim. Pomaga w rozmaitych wyzwaniach, takich jak wzmocnienie innowacji, rozwój biznesu, przyspieszenie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy. Posiada również zaawansowaną wiedzę na temat klasterów, kwestii przekrojowych, analizy rynku i konkurencji, a także identyfikacji i komunikacji z interesariuszami instytucjonalnymi oraz społecznością naukową. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat łańcuchów wartości w sektorze agro-żywnościowym, energii odnawialnej i gospodarki niebieskiej, promując rozwiązania zero waste, które mają długoterminowe społeczne, środowiskowe i zarządcze efekty. Od 2006 roku pracuje jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskiej w ramach programów HORYZONT CSA i IA.

Tatjana Batas jest inżynierem diagnostyki medycznej i posiada stopień magistra MBA z Henley Management College w Londynie, Wielka Brytania. Jest certyfikowanym zarządzającym wiedzą (Knowledge Management Institution, USA) oraz certyfikowanym trenerem UE w dziedzinie gospodarki niebieskiej.

 

Jeannette van Rijsoort - Provincial Government Gelderland

Jeannette van Rijsoort to tropikalna i społeczna ekolożka z ponad 25-letnim doświadczeniem jako konsultantka i liderka programu ds. zrównoważonego rozwoju, zarządzania lasami i rozwoju obszarów wiejskich w Holandii i krajach rozwijających się. Pracowała dla i z rządem, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami (rolniczymi i leśnymi) oraz jako konsultantka w Holandii, Afryce i Azji, w tym przez trzy lata w południowo-zachodnich Chinach (Junnan). Była także przedsiębiorczynią i po zidentyfikowaniu niszy rynkowej założyła, rozwinęła i pomyślnie sprzedała przedsiębiorstwo zajmujące się zrównoważoną odzieżą bambusową. Jej pasją jest praca nad innowacyjnymi rozwiązaniami w ramach zrównoważonego rozwoju (gospodarka biooparta i gospodarka o obiegu zamkniętym) oraz łączenie ludzi i organizacji. Coraz częściej zamierza wykorzystywać naturę jako model, miernik i mentor dla tych innowacyjnych przemian (biomimikra).

Jeannette van Rijsoort obecnie pracuje jako menedżerka ds. transformacji w ramach Programu Gospodarki Orazów Prowincji Gelderland w Holandii. Program koncentruje się na sektorach o największym obecnie zużyciu zasobów pierwotnych, takich jak sektor żywności i rolnictwa, budownictwo, infrastruktura, przemysł produkcyjny, a także gospodarka odpadami i konsumenci. Ambicją jest zmniejszenie zużycia zasobów pierwotnych o 50% do 2030 roku i o 100% do 2050 roku, zarówno poprzez zamknięcie obiegu zasobów pierwotnych, jak i zastąpienie ich zasobami biologicznymi.

 

Joachim Venus - Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB Potsdam)

Joachim Venus pracuje jako starszy naukowiec w ATB Potsdam. Jest koordynatorem programu badawczego "Materiałowe i energetyczne wykorzystanie biomasy" oraz kierownikiem grupy badawczej zajmującej się produktami bioopartymi w dziale bioinżynierii. Jego naukowe zainteresowania skupiają się na opracowywaniu ciągłych procesów produkcji podstawowych substancji chemicznych, zwłaszcza kwasu mlekowego, z surowców biogennych. Jest inżynierem dyplomowanym w dziedzinie biotechnologii i uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Dreźnie na temat "Skalowania procesów fermentacji aerobowej w przemyśle farmaceutycznym".

 

Dorian Wessely - Cleantech Cluster Upper Austria

Dorian Wessely to profesjonalista o różnorodnych umiejętnościach i pasji do rozwiązań zrównoważonych. Jego wykształcenie obejmuje dyplom inżyniera (Dipl.-Ing.) oraz licencjat (BSc) zdobyty na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk o Życiu w Wiedniu, gdzie skupił się na wykorzystaniu materiałów odnawialnych i energetycznych, wraz z programem licencjackim z zakresu zarządzania środowiskowego i zasobami biologicznymi.

W swojej roli Menadżera Klastra Cleantech w Business Upper Austria GmbH od stycznia 2022 roku Dorian Wessely przyczynił się do rozwijania współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej, wykorzystując swoją wiedzę na temat kwestii środowiskowych i strategii gospodarki o obiegu zamkniętym. Wcześniej pełnił funkcję Kierownika Projektu i Klienta Kluczowego w tej samej organizacji od sierpnia 2018 do stycznia 2022 roku, skutecznie prowadząc inicjatywy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, bioekonomią, bioenergią oraz zarządzaniem wodą i ściekami.

Jako Kierownik Projektu Dorian Wessely przyczynił się do znaczących projektów Unii Europejskiej, takich jak "GoDanuBio!", "DanuBioValNet" i "AlpLinkBioEco". Te przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwoju bioekonomii, rządzenia partycypacyjnego oraz innowacyjnych łańcuchów wartości opartych na biomasie w Górnej Austrii. Jako Menadżer Klastra Dorian Wessely obecnie nadzoruje ważne projekty, takie jak projekt Horyzontu SYMBIOREM, który ma na celu walkę z zanieczyszczeniami w glebie i wodzie w Europie, oraz flagowy projekt Bioekonomia Austria, który dąży do rozwoju krajowego klastra bioekonomicznego.

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back