Norra Sverige
 

Biomassapotential

Den totala landarean för BioFuel Region är 221 800 km², varav 2/3 är skogsmark. Det totala växande skogsbeståndet är 1 314 miljoner m³ och den årliga tillväxten 45 miljoner m³. Det skyddade skogsområdet uppgår till 42 990 km² eller ungefär 20 % av den produktiva skogsmarken. Utöver detta finns det områden som frivilligt avsatts av privata skogsägare.

Tillgänglighet av Biomassa

Figure 1
Figure 1. The value chain of the forest biomass
showing the flows of woody biomass from
the forest and between different industry segments.

Den årliga skörden i regionen är i genomsnitt 31 miljoner m³.

Skogsbiomassa har främst använts för sågade träprodukter och används alltmer för energiändamål. Användningen i bioraffinaderier förväntas öka snabbt. Skogsbruket är ett samproduktionssystem som samtidigt producerar sågade stockar, massaved och skogsrester. Skogsrester, eller avverkningsrester, är grenar och toppar som lämnas kvar i skogen efter skörd. Figur 1 visar flöden av träbiomassa från skogen till olika industrisegment.

Som ett resultat av skogsindustrins aktiviteter finns stora mängder sekundära processrester tillgängliga. Dessa är biprodukter, såsom sågspån och bark. Som ett resultat av avverkningsoperationer finns stora volymer av avverkningsrester tillgängliga i regionen.

Sekundära processrester från massabruk och sågverk

I Sverige matas hälften av det årligen avverkade rundvirke (37 m³ sub timmer) in i 104 stora sågverk. En stor del, 28 sågverk, ligger i Norra Sverige, liksom 8 massabruk. Massaveden barkas innan bearbetning, och 10 % av de bearbetade stockarna resulterar i bark. Ungefär 50 % av rundvirkesvolymen omvandlas till sågade träprodukter, med 20 % sågspån, 10 % bark och 20 % flis och spån. Vissa biprodukter kan användas internt av sågverken för att torka sågade varor, medan träflis används av massa- och pappersindustrin, sågspån och bark för pelletindustrin, och för värme och el, genom förbränning i kraftvärmeverk.

Avverkningsrester

Som ett resultat av avverkningsoperationer finns stora volymer av avverkningsrester (LR) tillgängliga i regionen. Avverkningsrester (LR) från avverkningsoperationer utnyttjas knappt på grund av deras låga kommersiella värde och höga kostnader för avverkning, transport och lagring. Utan att extrahera dem från skogarna bryts avverkningsresterna ner inom 5-10 år och släpper ut CO2 i atmosfären. Utvinningen av avverkningsrester är väl reglerad av den nationella skogslagen och har minimal miljöpåverkan. Den lilla mängd avverkningsrester som utvinns används huvudsakligen för förbränning.

Avverkningsrester, särskilt barr, innehåller värdefulla föreningar som kan användas för olika produkter, inklusive läkemedel, kosmetika, plattformskemikalier, kosttillskott, biopolymerer, bioplaster, skum/emulsioner och beläggningar.

Jord och näringsämnen

Skogsmarkerna i norra Sverige är mestadels moränjordar, fattiga på växtnäring, så träden växer mycket långsamt. Kväve är det mest begränsande näringsämnet för trädens tillväxt, och tillsats av kvävegödselmedel kan öka tillväxten. Skogsförvaltningspraxis regleras av den svenska skogslagen för att förhindra långsiktigt nedsatt tillväxtpotential och näringsläckage. Under en rotationsperiod utförs gallringsoperationer, och slutavverkning sker efter cirka 100 år. Under denna tid återcirkuleras näringsämnen genom barr och kvistar, och skogsmarken bearbetas för att göra fler näringsämnen tillgängliga för plantor.

Informationspaket

För mer information om EU:s politik och projekt, nationella riktlinjer, teknisk information och studier om tillgänglighet av biomassa och näringsåtervinning, som är relevanta för den svenska skogssektorn, vänligen se informationspaketet nedan.

 


 

 

Ladda ner: SCALE-UP_information_package_NorthSweden

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück