Одрекување

 

Одговорност за содржината


Како даватели на услуги, ние сме одговорни за сопствените содржини на овие веб-страни според сек. 7, став 1 од Германски акт за телемедија (TMG). Сепак, според сек. 8 до 10 од Германскиот закон за телемедија (TMG), давателите на услуги не се обврзани трајно да ги следат доставените или зачуваните информации или да бараат докази што укажуваат на незаконски активности.


Законските обврски за отстранување на информации или за блокирање на употребата на информации остануваат неоспорени. Во овој случај, одговорноста е можна само во моментот на сознанија за конкретно прекршување на законот. Незаконските содржини ќе бидат отстранети веднаш кога ќе добиеме сознанија за нив.
Одговорност за веб-линкови


Нашата услуга вклучува линкови до надворешни веб-страни на трети страни. Ние немаме никакво влијание врз содржината на тие веб-страни, затоа не можеме да гарантираме за тие содржини. Давателите или администраторите на поврзаните веб-страни секогаш се одговорни за нивната содржина.


Поврзаните веб-страни се проверени за можни прекршувања на законот во времето на воспоставувањето на веб-линковите. Незаконски содржини не се откриени во моментот на поврзувањето. Постојано следење на содржината на поврзаните веб-страни не може да се наметне без разумни индикации дека има прекршување на законот. Нелегалните веб-линкови ќе бидат отстранети веднаш кога ќе добиеме сознанија за нив.


Авторски права


Содржините и компилациите објавени на овие веб-страни од провајдерите се предмет на германските закони за авторски права. За репродукција, уредување, дистрибуција, како и употреба на секаков вид надвор од опсегот на законот за авторски права, потребна е писмена дозвола од авторот или авторот. Преземањата и копии од овие веб-страни се дозволени само за приватна употреба.


Забранета е комерцијална употреба на нашите содржини без дозвола на авторот.


Законите за авторски права на трети лица се почитуваат се додека содржината на овие веб-страни не потекнува од давателот. Придонесите на трети страни на оваа страница се наведени како такви. Меѓутоа, ако забележите какви било прекршувања на законот за авторски права, ве молиме информирајте не. Таквата содржина веднаш ќе биде отстранета.

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück