Проектот SCALE-UP ги проширува постоечките инфраструктури во шесте SCALE-UP региони и воспоставува платформи за поддршка на иновациите.

Во рамките на платформите, ќе бидат формирани посебни групи на чинители, чија улога ќе биде да се вклучат со целиот спектар на засегнати страни во биоекономијата во регионот, обезбедувајќи ефикасна размена на знаење и олеснување на поврзувањето меѓу регионалните чинители и да го надгледуваат спроведувањето на услуги за поддршка за иновациите во целните региони.

SCALE-UP воспоставува шест регионални платформи, кои се поврзани со постојните инфраструктури на регионалните проектни партнери. Во шесте целни региони, голем дел од населението живее во рурални области, а земјоделството и/или шумарството заземаат значителен удел во локалната економија. Регионите се избрани како студии на случај затоа што имаат на располагање низа можни „опции за валоризација“ (био-базирани решенија врз основа на регионални текови на биомаса) во секторите земјоделство и шумарство, кои можат да се реплицираат во соодветните земји и макро-региони. Географската дистрибуција на целните региони на SCALE-UP проектот е прикажана на сликата подолу.

 

Прочитајте повеќе информации за нашите фокусни региони во детали:

 

 

      

 

      

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück