Сестрински проекти и поврзани проекти

 

Rural Bioeconomy Alliance (RBA)

Селската Биоекономска Алијанса (СБА) е кластер на проекти финансирани од Европа, насочени кон забрзување и поддршка на развојот на кружни селски иницијативи во областа на биоекономијата во ЕУ. Вклучените проекти се:

Со фокус на селски одржливи кружни иницијативи во областа на биоекономијата, СБА истражува, развива и анализира успешни примери, најдобри практики и пилот проекти, вклучувајќи ги начините за зголемување на прифаќањето на концептите на кружна биоекономија, примарно во селските области. Целта на кластерот е да убрза растежот на биоекономијата со споделување на знаење за резултатите од проектите и поддршка на активности за ширење и комуникација поврзани со постоечкото знаење за биоекономијата.

На што ни е насочен фокусот?

Главниот фокус на кластерот е развојот на биоекономијата во селските области. Како резултат, сите проекти мораат да имаат значаен или единствен фокус на селските области во целата ЕУ. Членовите на СБА можат да имаат користи од предности во комуникација и ширење на информации, техничка валидација, искористување и репликација, како и потенцијални препораки за политики за Европската комисија. Ова вклучува размена на идеи и знаење за иновативни технолошки развои, размена на информации за успешни примери и пилот проекти, заедничка организација на работилници и семинари и други активности.

Наши активности

Членовите на Сојузот за селска биоекономија ќе имаат можност да споделуваат знаење со поголема публика, ќе бидат претставени на посветена страница на веб-сајтот на секој проект и ќе учествуваат во заеднички презентации на настаните и конференциите на високо ниво. Освен тоа, се очекува клустерот да добие вредни технички погледи од секторот, обезбедувајќи вредна повратна информација за исходите на секој проект. Сојузот за селска биоекономија исто така обезбедува форум за дискусија за потенцијални препораки за политики за Европската комисија, во поддршка на формирањето на иднината на биоекономијата во Европа. Со заеднички напори, членовите на Сојузот за селска биоекономија можат да го забрзаат развојот на кружните иницијативи за селска биоекономија во ЕУ и да придонесат за одржлива иднина.

Календар

https://eubionet.eu/events/

Контакт

ruralbioeconomyalliance@gmail.com

 

Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück