Прв состанок на регионалната платформа во Струмица


Почетниот состанок за регионалната платформа во Струмица беше организиран на 7 февруари 2023 година во општинските простории. На средбата учествуваа осум претставници од општина Струмица, НВО Планетум и SDEWES-Скопје. Настанот се состоеше од два дела: состанок за официјален почеток на регионалната платформа и учество на работилница на тема „Од дигитална трансформација до иновации“ организирана од Фондот за иновации и развој на технологија врз основа на синергетски точки поврзани со развојот на иновативни бизнис идеи во областа на земјоделскиот сектор.
Учесниците беа запознаени подетално за проектот SCALE-UP, неговите активности, регионите и концептуалната рамка, како и концептот на регионалната платформа. Со воведување на Условите за работа, чинителите беа одблиску запознаени со активностите како членови во Струмичкиот регион. Регионалната платформа ќе биде фокусирана на: Одржување постојан дијалог помеѓу различни чинители; Усогласување на политиките и мерките во стратешките и планските документи на регионално и национално ниво; Помош при аплицирање до релевантни финансиски механизми; Организација на семинари, едукативни настани или други настани поврзани со конкретен синџир на снабдување; Организирање на други промотивни настани; Соработка со традиционалниот Струмички фестивал и формирање катче за промоција на биоекономијата и идентификација на добри биоекономски примери и поврзување во другите региони во Северна Македонија.
Дополнително, беше извршено мапирање на постоечките документи и проекти за био-базирани синџири на вредност (со фокус на компостирање) и идентификација на следните активности, чекор кој е клучен за понатамошно истражување во регионалниот развој на биоекономијата.

 


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück